No items available

Română Engleză

Anunt intentie

Martie 5, 2020

Editor

Nr. 1249 din 05.03.2020

 

ANUNȚ INTENȚIE


Primăria Comunei Ilia informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct, în temeiul art.7, alin(5), din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și conform art. 43 din H.G. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/contractului cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare,

Comuna Ilia, cu sediul în Ilia, Str. Libertății nr. 256, județul Hunedoara, email: primaria.ilia@yahoo.com, tel./fax +40 254 282716, în calitate de autoritate contractantă, publică acest anunț în vederea execuției lucrărilor pentru „Lucrări de întreținere a străzilor din comuna Ilia, conform prevederilor din Caietul de sarcini și invită operatorii să-și înregistreze ofertele în SEAP cu respectarea art. 44 din H.G. 395/2016, sub denumirea "Lucrări de întreținere a străzilor din comuna Ilia" pana la data de 09.03.2019 inclusiv.

Vor fi consultate urmatoarele coduri CPV: 45233222-1 Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)
Valoarea estimata totala a achizitiei: 360.000 lei - fără TVA

Operatorii economici interesați își pot inregistra oferta pe cod CPV: 45233222-1 Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2), comunicând acest lucru autorității contractante prin e-mail: primaria.ilia@yahoo.com

Informații privind achiziția: Caietul de sarcini și propunerea de contract de lucrări se pot obține de la sediul primăriei comunei Ilia.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă autoritatea contractantă și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscrisi în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a informa și a determina operatorii economici să-și inscrie ofertele de preț în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic, autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura ca sunt operatori înscriși în catalogul electronic al SEAP care pot oferi lucrările necesare acestei achiziții.
Ulterior publicarii prezentului anunt, autoritatea contractanta va aplica prevederile art 43-46 din HG 395/2016.