Română Engleză

HCL-20170630-23

Aug. 2, 2017

Editor

HOTĂRÂREA NR.23/30.06.2017
Privind acordarea unui mandat special din partea Consiliului Local domnului Potecă Paul Cătălin, reprezentant U.A.T. Ilia, în adunarea generală a A.D.I. "Aqua Prest Hunedoara"

Având în vedere referatul de specialitate nr. 58/26.06.2017 al Secretarului Comunei Ilia și nota de fundamentare nr.12/26.06.2017 a Primarului Comunei Ilia, privind acordarea unui mandat special din partea Consiliului Local domnului Potecă Paul Cătălin, reprezentant U.A.T. Ilia, în adunarea generală a A.D.I. "Aqua Prest Hunedoara"
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.855/2008 a Guvernului României, pentru aprobarea actului – constitutiv cadru și statutului – cadru a Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, ale Legii Serviciului de Alimentare Cu Apă și Canalizare nr.241/2006, ale Legii Servicilor Comunitare de Utilități Publice nr.51/2006;
În temeiul prevederilor art.36 alin. 6, lit. a, pct. 14 și ale art. 45 alin.1, din Legea 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Domnul Potecă Paul Cătălin în calitate de reprezentant al U.A.T. Ilia, Județul Hunedoara, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA PREST HUNEDOARA", așa cum a fost desemnat prin Dispoziția nr. 56/15.02.2017 a Primarului Comunei Ilia, are mandat special pentru votarea în cadrul următoarei ședințe A.G.A, a caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa și canalizare, județul Hunedoara.
ART.2. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în teremenul și condițiile Legii nr.544/2004, a contenciosului administrativ cu modificările și completările ulterioare. 
ART.3. Prezenta Hotărâre se comunică:

  • Instituției Prefectului, Județul Hunedoara;
  • Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA PREST HUNEDOARA";
  • Primarului Comunei Ilia;
  • Domnului Potecă Paul Cătălin, reprezentant UAT Ilia;

ILIA LA, 30.06.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SÎRB GHEORGHE,

AVIZAT,

SECRETAR,