Română Engleză

HCL-20170510-17

Aug. 11, 2017

Editor

HOTĂRÂREA NR.17/10.05.2017
Privind aprobarea prețului de pornire la licitație de prestări servicii pentru masă lemnoasă în comuna Ilia, pentru anul 2017.


Având in vedere :
Nota de fundamentare a primarului comunei Ilia,cu nr. 5/09.05.2017, la proiectul de hotărare privind aprobarea prețului de pornire la licitație de prestări servicii pentru masă lemnoasă în comuna Ilia, pentru anul 2017 ;
- Referatul de specialitate nr. 25/09.05.2017, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ilia;
- Raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate pentru probleme de dezvoltare economico-socială ,buget,finanţe, administrarea domeniului public şi privat ,urbanism şi realizarea lucrărilor publice , protecţia mediului inconjurător servicii publice şi comerţ;
- Prevederile art.19 şi 59 din Legea nr.48/2008 Codul Silvic, republicată;
Prevederile art.1, lit."q" şi lit."t", art.4 alin.(1) lit."b" , art.6 art.13 şi art.20, alin.(5), art.45 lin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr.617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;
Dispoziţiile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,republicată cu modificările si completările ulterioare;
Ţinând cont de adresa nr.3296/09.05.2017 a R.N.P. RQMSILVA —Direcţia Silvică Hunedoara , Ocolul Silvic Ilia, prin care se solicită documentele ( HCL) necesare organizării licitaţiei volumul de masă lemnoasă propus a se valorifica în anul 2017 din fondul forestier proprietatea comunei Ilia, propunerea de valorificare a masei lemnoase pe picior sau fasonată, aprobarea tipului de licitaţie prin care va fi valorificată masa Iemnoasă sau vânzare directă către populație.
In temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(2), lit. "c",coroborat cu alin.(5), lit."b", ale art.45, alin.(1) şi ale art.115, alin(1) lit. "b" din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată ;

HOTĂRĂSTE:

Art. 1 Aprobă aplicarea valorificării masei lemnoase pe picior provenită din fondul forestier proprietate publică a UAT Ilia, conform Metodologiei de calcul a preţului de referinţă şi a preţului de pornire a licitaţiei/negociere pentru fiecare partidă, a masei lemnoase pe picior prevăzută în Decizia nr.382/2016 a Directorului General al R.N.P.- Romsilva, privind aprobarea preţurilor de refefinţă pentru anul 2017, pe speciii, grupe de specii, sortimente, grade de accesibilitate şi
de-expleatare,determinate în condiţiile de piaţă,la nivel judeţean şi coeficienţi de ajustare funcţie de tehnologia de exploatare,conform anexei nr.22 la Decizia rw.383/2016

Art.2 Aprobă prețurile de pornire la licitație prestări servicii și de valorificare a masei lemnoase rezultate după cum urmează:

  • P.5449 

Tarif prestare 13.0 Lei/mc
Preț mediu de valorificare a masei lemnoase 103.47 lei/mc

  • P.5450 

Tarif prestare 13.0 lei/mc
Preț mediu de vânzare 131.16 lei/mc.

Art.3.- Aprobă vânzarea directă a masei lemnoase aprobate în condițiile legii și a regulamentului de valorificare a masei lemnoase către populația Comunei Ilia.

Art.4.- Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii si termenelor prevăzute de Legea nr. 554/2004 a Contenciosului administrative, cu modificările si completările ulterioare.

Art.5- Prezenta Hotărâre se comunică:

  • La Instituţia Prefectului judeţului Hunedoara
  • Domnului Primar Omotă Gabriel Marius 
  • Direcţiei Silvice Hunedoara, Ocolului Silvic Ilia;

ILIA LA: 09.08.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SÎRB GHEORGHE,

AVIZAT,

SECRETAR,